A SANTA COLOMA DE GRAMANET PER UN MODEL PÙBLIC I DE QUALITAT A LES RESIDENCIES I EN L’ATENCIÓ A LA GENT GRAN

Facebooktwitter

El passat 13 de juliol en el Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de  Gramanet  es  presentar la Moció per impulsar un model públic i de qualitat a les residències i en l’atenció a la gent gran de Catalunya,  a indtància el PSC i  En Comú Podem (ECP), amb el vot a favor de Ciutadans i l’abstenció d’ERC.

D’aquesta manera, l’Ajuntament insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a realitzar una avaluació independent de la totalitat de residències i dels serveis centrals, i de l’impacte de la pandèmia amb l’objectiu de millorar el model i prendre mesures per minimitzar futures emergències, alhora que dirimir responsabilitats. Així mateix, l’insta, entre altres acords, a elaborar un “llibre Blanc” de propostes per canviar el model d’atenció social i sanitària de la gent gran a Catalunya, amb l’objectiu de crear serveis més amables i acollidors.

D’altra banda, continuarà instant al Govern de la Generalitat a construir una segona residència pública a Santa Coloma de Gramenet i a fer efectiva la posada en marxa del Centre de dia de l’antic Institut Miguel Hernández a la ciutat.

Aquí tenim el text  íntegre de la moció

“La crisis sanitària provocada per el COVID-19 ha afectat a tots els sectors dels serveis públics i privats del nostre país. Ha generat més desigualtats entre la societat, el sector econòmic ha tingut una disminució important de la seva activitat, fet que ha provocat una gran quantitat d’ERTOs i EROs, ha tingut conseqüències greus en l’àmbit educatiu, … però si algun sector ha patit més aquesta pandèmia, aquest ha estat el sector sòcio-sanitari, afectant sobretot al
col·lectiu més vulnerable, el de la gent gran a les residències.

A Catalunya més de 64.000 persones grans i/o dependents en 1.073 residències, 35.000 places privades moltes d’elles en mans d’empreses de la construcció, 14.000 en centres d’entitats socials i només 10.000 places públiques. Places totalment insuficients, doncs hi ha una llista d’espera de més de 3 anys i una situació similar pels centres de dia. Des de la declaració de l’estat d’alarma provocat per la COVID-19, més de 3.927 persones residents han mort i s’han detectat més de 32.000 casos sospitosos d’estar contagiades entre treballadors i treballadores i persones usuàries. Han estat moltes les denúncies al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies davant d’aquesta situació, que ha reaccionat tard i malament, tal i com demostra la retirada de competències que el Govern de la Generalitat de Catalunya va fer a aquest Departament, traspassant-ne les seves competències al Departament de Salut.

Quan va començar la crisi sanitària del coronavirus, la immensa majoria d’aquests centres no tenien l’atenció sanitària integrada i coordinada, doncs s’havia externalitzat posant la salut de les persones grans en mans privades. Es patien greus dèficits de personal mèdic, d’infermeria, ràtios molt elevades, deficients condicions assistencials, escassetat de subministraments de protecció i una situació laboral precària de les professionals que cuiden dels nostres avis i àvies, en un sector altament feminitzat. Aquesta greu situació ha evidenciat les deficiències
d’un model d’atenció obsolet i privatitzat.

És imprescindible un canvi en el model d’atenció a les persones grans i/o dependents que consideri essencial el Dret fonamental a un envelliment digne, que garanteixi l’autonomia de cada persona per poder gaudir d’una vida plena.

Cal que la Generalitat assumeixi les seves responsabilitats dignificant i garantint la qualitat d’atenció a les residències, apostant per un sistema públic, posant les persones i les seves necessitats al centre on es fomenti l’atenció i l’autonomia personal per davant de criteris economicistes.

Cal avançar en el model d’atenció a la gent gran canviant les macroresidències per altres espais vitals i serveis com ara: la llar pròpia, les llars compartides amb apartaments diferenciats i serveis de suport compartits i també, les petites llars-residència de caràcter sociosanitari amb un disseny que preservi la llibertat i la intimitat i que alhora garanteix una atenció social i sanitària adient.

A Catalunya tota persona hauria de poder exercir el seu dret a escollir a on i com vol viure, comptant amb suports i serveis adients per apoderar les capacitats pròpies i realitzar una vida plena en entorns vitals acollidors i en una societat més inclusiva.

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer – Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a realitzar una avaluació independent, de la totalitat de residències i dels serveis centrals, de l’impacte de la pandèmia amb l’objectiu de millorar el model i prendre mesures per minimitzar futures emergències, alhora que dirimir responsabilitats.

Segon – Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a encarregar a una Comissió d’experts independent l’avaluació del sistema de serveis per a la gent gran i la dependència i l’elaboració d’un “llibre Blanc” de propostes per a canviar el model d’atenció social i sanitària de la gent gran a Catalunya que inclogui els diferents nivells d’atenció, la integració efectiva dels sistemes social i sanitari, la planificació territorial dels recursos públics suficients, els sistemes de gestió prioritaris, les propostes de finançament, la incorporació de perfils especialitzats de suport a casos complexos (educadors/es socials, psicòlegs/es, terapeutes ocupacionals), entre altres. Creant serveis més amables i acollidors, residencies amb petites unitats de convivència, habitatges amb serveis i/o tutelats, models residencials més flexibles que s’adaptin a les necessitats, decisions i preferències de cadascuna de les persones i impulsant, alhora, la recerca de nous models d’atenció a les persones amb dependència a les seves llars.

Tercer – Promoure un model orientat a posar fi a la privatització dels recursos d’atenció i residencials existents i convertint-los en públics, prioritzant les residències més afectades i incorporant-ne la seva gestió a la xarxa pública. Començant per la immediata paralització i revisió dels processos de creació de noves places privades i revertir-los per guanyar places públiques preferiblement de gestió pública.

Quart – Revisar la Cartera de Serveis i incorporar al Contracte Programa 2020-2023 les mesures de finançament i criteris d’actuació per a resoldre els dèficits que l’experiència de la COVID ha fet palès sobre l’atenció a la gent gran. Augmentant així les dotacions econòmiques dels municipis per al personal  L’atenció social a la gent gran, per als serveis i d’Atenció a Domicili, etc, i garantir la qualitat d’atenció, les condicions dels equipaments i les condicions laborals dels equips professionals.

inquè – Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a presentar una Llei de la Dependència i autonomia personal pròpia, de manera que garanteixi una major cobertura de les necessitats, tant en centres de dia, residències, atenció domiciliària i prestacions econòmiques, alhora que desplegui les possibilitats que la Llei estatal permet, com la
incorporació de la figura del o l’assistent personal. Fent compatibles diferents recursos, millorant mòduls, ràtios i establint millores en les condicions laborals dels equips professionals.

Sisè – Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a desenvolupar en un màxim de 6 mesos, una estructura de governança que permeti i faciliti la participació i la veu dels ens locals i les famílies tal i com està recollit a la normativa, i alhora renovi els mètodes d’inspecció incidint en l’atenció que reben les persones residents i en la satisfacció vers els serveis.

Setè – Continuar instant al Govern de la Generalitat a construir una 2a residència pública a Santa Coloma de Gramenet.

Vuitè – Continuar instant al Govern de la Generalitat a fer efectiva la posada en marxa del Centre de dia de l’antic Institut Miguel Hernández a Santa Coloma de Gramenet.

Novè – Traslladar els presents acords a la Presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Salut, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, als grups polítics del Parlament de Catalunya, Sos Gent Gran, Santako Diu Prou, Marea Blanca de Catalunya, Marea pensionista de Catalunya.”

Facebooktwitter

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *