El dret a la salut, la sanitat publica i l’atenció primària es defensen tant als carrers com a les institucions a L’Hospitalet de Llobregat

Facebooktwitter

La moció de la Campanya 25% Atenció Primària JA, presentada al Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat pel grup municipal L’Hospitalet En Comun Podem va ser aprobada per unanimitat.

Rebelión Bellvitge es manifesta  pels carrers de L ‘Hospitalet de Llobregat recordant-nos que la sanitat no es ven .

 

“A la pandèmia va sorgir un nou paradigma, un nou sentit comú. Vam aprendre que s’ha de reforçar allò públic per oferir un escut social eficaç als veïns i veïnes”

 

Des de Marea Blanca de Catalunya volem agraïr la proposta de moció de L’Hospitalet En Comu Podem aixi com el vot unanim a favor dels altres grups municipals, socialistes, ERC, populars i Ciutadans.

Aquí podeu veure el video del ple a partir delminut 34 i 46 segons :

https://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/15109800

El text es el seguent :

Atès que les entitats promotores d’aquesta moció són: Amnistia Internacional Catalunya, Medicus
Mundi Mediterrània, Rebel·lió Atenció Primària, Fòrum Català de l’Atenció Primària (FoCAP),
Marea Blanca Catalunya, Metges de Catalunya.

Atès que la salut s’ha convertit en una de les principals preocupacions de la població. En aquest
sentit, l’atenció primària representa la porta d’accés al dret a la salut per a la majoria de la
població, especialment de les persones i els col·lectius en situació de major vulnerabilitat.
L’increment de les necessitats sanitàries de la població no s’han vist acompanyades de mesures
eficaces ni d’un augment suficient de la inversió per reforçar l’atenció primària: al contrari, l’atenció
primària ha estat la gran perjudicada de la manca d’inversió en l’última dècada.

Atès que la feblesa de l’atenció primària s’ha fet encara més evident durant la pandèmia. Hi ha
hagut una discriminació indirecta en l’atenció sanitària de la població, en particular de les malalties
no covid-19 com les persones que pateixen malalties cròniques o que tenen una major
dependència del sistema (gent gran, malalts mentals, persones migrants o amb malalties
cardiovasculars, diabetis o càncer, entre d’altres). El resultat han estat els retards i les deficiències
en els diagnòstics i l’augment de les llistes d’espera, que incrementen el risc d’empitjorament de
l’estat de salut de les persones. L’atenció primària és fonamental per prevenir i promoure la salut,
ja que permet realitzar diagnòstics de manera precoç per a detectar problemes de salut abans que
s’agreugin.

Atès que malgrat l’abandonament, l’atenció primària sobreviu gràcies als seus professionals. La
seva situació de sobrecàrrega laboral i precarietat ja era crònica abans de la pandèmia. En
aquests moments el personal sanitari es troba exhaust, i la crisi sanitària posa en risc la seva salut
física i mental. Els alts nivells d’ansietat i frustració han incrementat l’abandonament laboral, un
efecte molt perillós en un sistema infradotat i amb dificultat per trobar nou personal. Els discursos i
aplaudiments d’agraïment al personal sanitari durant els moments més crítics de la pandèmia
s’han de traduir en mesures concretes per ampliar les plantilles i millorar-ne les condicions
laborals, que redundin en un millor accés al dret a la salut i qualitat de l’atenció sanitària.

Atès que fa dotze anys que l’OMS i Relators de l’ONU insten els Estats a reforçar l’atenció primària
destinant almenys el 25% del pressupost sanitari. L’OMS estima que l’atenció primària pot satisfer
més del 70% de les necessitats de salut de les persones al llarg de la seva vida. Malgrat això, els
pressupostos del Govern per al 2022 només destinen el 17%, sense desglossar suficientment
quines partides són incloses en aquest àmbit. Dels 11.215 milions d’euros destinats a Salut, 1.885
estan previstos per l’atenció primària. Aquesta xifra representa un augment respecte l’any anterior
de 323 milions, però resulta del tot insuficient per cobrir les necessitats de personal i de recursos
que garanteixin l’accés universal del dret a la salut de la ciutadania. L’atenció primària és el puntal
de la salut i del benestar social i, per tant, cal que es reflecteixi en els pressupostos.

Atès que cal rescatar l’atenció primària de la situació de col·lapse amb un major augment
pressupostari que serveixi per desplegar mesures ràpides i eficaces. A més, cal establir indicadors
d’avaluació de les seves necessitats per tal de determinar la distribució dels recursos, i cal
transparència de quines partides i segons quins criteris són incloses en el seu pressupost. Per
tant, destinar el 25% ha de ser un primer pas per a l’augment progressiu i d’acord amb les
necessitats sanitàries de la població. Els sistemes de salut basats en una atenció primària forta
garanteixen nivells de salut més alts a la població, són més equitatius i eficients en l’ús de
recursos, i disminueixen les desigualtats i la mortalitat.

Instem el Govern de la Generalitat de Catalunya i els diferents grups parlamentaris que en la
negociació dels pressupostos del 2023 s’augmenti el pressupost destinat a l’atenció primària fins a
arribar al 25% del pressupost sanitari. La pandèmia ha de servir com a punt d’inflexió per repensar
el sistema sanitari públic i enfortir l’accés al dret a la salut. Són moltes les dificultats i els reptes
socials i econòmics a conseqüència de la pandèmia, però la millor sortida d’aquesta crisi és la
protecció i el respecte dels drets humans de forma indivisible i universal. L’enfortiment de l’atenció
primària és essencial per garantir el dret a la salut i la resistència del sistema sanitari davant les
noves necessitats i amenaces.

Per tot això, el Ple municipal a proposta del grup municipal L’Hospitalet En Comú Podem- ECG,
acorda:

PRIMER.- Instar el Govern de la Generalitat a Destinar el 25% del pressupost sanitari a l’atenció
primària, tal com recomana l’OMS, i una vegada assolit, incrementar de forma progressiva els
recursos materials i personals per donar resposta a les necessitats de la ciutadania en el seu
accés al dret a la salut.

SEGON.- Instar el Govern de la Generalitat a garantir la transparència sobre quines despeses són
incloses en el pressupost de l’atenció primària en els pressupostos anuals.

TERCER.- Comunicar aquest acord municipal al President de la Generalitat de Catalunya, al
Departament d’Economia i Hisenda, al Departament de Salut, a l’entitat Amnistia Internacional
Catalunya, Medicus Mundi Mediterrània, Rebel·lió Atenció Primària, Fòrum Català de l’Atenció
Primària (FoCAP), Marea Blanca Catalunya, Metges de Catalunya, Federació d’Associacions de
Veïns i Veïnes de L’Hospitalet, CAPS d’Atenció Primària de L’Hospitalet, CCOO i UGT de
L’Hospitalet”

 

 

“Menos promesas , más hechos “

Aquesta es la resposta de Rebelión Bellvitge i la Marea Pensionista de L’Hospitalet davant el solar on ha d’anar el gran CAP de la ciutat, amb un CUAP, una base del SEM i unes dependencies del BANC DE SANG,  pero atesa l’experiencia viscuda amb l’Hospital de la Creu Roja, están alerta i mobilitzats.

Rebelión Bellvitge no defallira en la lluita constat i exemplar que porta des de fa anys i restará alerta davant dels contes que moltes vegades ens expliquen les diferente administracions, sempre en defensa d’una sanitat 100 per cent publica.

 

Facebooktwitter

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *