GUIA D’ACTUACIÓ PER CASOS DE NEGACIÓ D’ ASSISTÈNCIA O UNA ATENCIÓ DENUNCIABLE

Facebooktwitter

La Marea Blanca de Catalunya    impulsa una iniciativa de resposta popular que permeti gestionar col·lectivament les denúncies i les queixes

1.- ANTECEDENTS I MOTIUS : Una situació i una decisió.

Com sabeu, els patiments en l’atenció sanitària pública ja fa masses anys que es perpetuen, fruit de retallades, mancances de recursos, insuficiència crònica pressupostaria, directrius economicistes, privatitzacions i polítiques de Governs neoliberals i mercantils. Per tot això les llistes d’espera han estat progressivament llargues i insuportables, i  ha produït agreujaments de l’evolució, males praxis, retards amb conseqüències funestes, amb uns resultats pagats per la ciutadania en salut, dolors i vides.

Tanmateix, actualment, -estiu 2021- en plena Pandèmia encara de Covid-19, immersos en la seva cinquena onada, sense haver après d’errors i horrors sostinguts des del seu inici (març 2020), amb una gestió caòtica, uns protocols erràtics, inconsistents i aleatoris, una enorme explotació del personal treballador del sector i particularment en A.P., i la instauració d’un estat de malfiança i de por per gran part de la ciutadania justificades per la manca de credibilitat i la persistent priorització mercantil de les seves polítiques decretades, fins i tot en situació crítica.

Les coses encara han empitjorat quantitativament i qualitativa atesa l’aparició, mig d’amagat, directrius com la de 20/7/21 emesa pel CatSalut  , per la qual s’acorden mesures de reserva de la capacitat assistencial dels recursos del Sistema públic de salut de Catalunya orientades a la gestió de les necessitats d’atenció sanitària producte de l’impacte de la cinquena onada causada pel SARS-CoV-2 ….. (sic)

Aquesta directriu és una cobertura legal, administrativa i de referencia en la no-atenció sanitària i suposa, sense excuses, una acció de desballestament de la sanitat pública amb especial agressivitat cap a la seva part de base més castigada: l’Atenció Primària. Més enllà encara , per a tota forma d’assistència que no resulti “Covid-19, o d’urgència, o emergència o inajornable “ – a criteri no se sap de quin nivell ni responsable , referent clínic o de cribratge- Han donat , per tant , una volta més, letal per la demolició del Sistema Públic de Salut.

Amb normatives com aquesta – tot i que al Govern en diuen “provisional de tres mesos, de moment”- constatem un atac conscient i potser definitiu a la sanitat pública de la que la ciutadania en som titulars i destinataris co-decisoris. Estem malaurada  i raonablement  segures dels estralls que aquesta inhibició provocarà en termes de desatenció, retards, tancaments de serveis, supressió de controls o seguiments, patiments , dolors i MORTS.

El malestar de la ciutadania es manifesta  en ocasions  amb agressivitat envers les professionals que atenen en primera línia. No volem carregar les culpes i la nostra insatisfacció contra el personal sanitari, que també en són víctimes.

La decisió: Es per això que malgrat el període estival , al que   fan responsable de la manca de treballadores  bé exhaustes, bé  de baixa, malaltes, confinades  o bé de   legítimes i necessàries vacances , la Marea Blanca de Catalunya va decidir   impulsar una iniciativa de resposta popular que permeti gestionar col·lectivament les denúncies i les queixes.

2.- QUÈ FER ? RESPONDRE ORGANITZANT LA PROTESTA CÍVICA.

Es tracta de recollir totes aquelles documentacions, on quedi reflectida la queixa, la  desatenció o  la negació assistencial, la mala actitud o resposta – especialment a causa de la mencionada directriu – , que cal formular i exigir en cada cas, i en tots el casos.

Us proposem d’enviar escanejat a la direcció que es crea exprés per aquesta funció :

denunciesmareablancacatalunya@gmail.com

Amb aquesta recopilació de casos veurem en un primer estudi la consistència i viabilitat particular i global, un cop avaluats per part de les persones capacitades de la nostra plataforma

I us proposarem, a cada remitent, la possibilitat de ser usat en una/es denuncies/es  grupals, que per tant tindran diversos formats i destinataris: Departament de Salut/ICS/CatSalut, formulari Dret de petició (en ús a certs territoris)/ Defensor del Poble/Síndic, tribunals de justícia si s’escau, i fins i tot i especialment a FISCALIA si aconseguim implicar-la en una causa general contra la causa causant de tantes desgracies

“Prou de rondinar i blasmar sense més resultats: ÉS L’HORA D’ESCRIURE LES NOSTRES RAONS I DENÚNCIES”

3.- COM OMPLIR EL FULL/S DE DENÚNCIA.

Teniu uns texts base  a modus d’exemple i un format estandard, al final del present document. Es tracta de ser concís però d’explicar el màxim de detalls i precissió  el que us ha passat i sobretot recollint el que us han dit i les portes que us han tancat

Tota la documentació que rebrem al lloc anunciat de Marea Blanca queda en privacitat garantida.

No es farà cap ús sense la prèvia petició i obtenció explícita i signada de conformitat dels interessats.

4.-QUINS JUSTIFICANTS O CÒPIES DEMANAR ? ON PRESENTAR-HO ?

Ompliu  i signeu els escrits tot just acabar l’atenció o la destenció i presenteu-los   per  segellar, i així disposar sempre de còpia identificada  , fotografia digital si és el cas, per poder testimoniar.

Com més documentació o informes pugueu afegir , millor.

Formats: Qui ja vingui utilitzant algun format propi també serà útil per sumar.

També es pot usar el Full de Reclamació que han d’oferir a cada CAP, Hospital o Servei. Full oficial de reclamació oficial del Servei Català de la Salut, del Centre, Servei o SisCat Sempre amb constància llavors de les dades de l’assistència, i de la persona atesa/desatesa, del servei requerit i l’equip o responsable que ha actuat

Especialment recomanable i ja molt usat amb força èxit a alguns territoris (Bellvitge, Terrassa) és la fulla del Dret de Petició acollint-se a la Ley Orgánica 4/2001 que obliga a les Administracions a respondre cada cas. Usat a la IPP.

Tot això no exclou casos en que es faci tramesa al Síndic de Greuges o altres institucions similars.

Sense oblidar mai els casos greus en que es procedeixi a la Denuncia legal davant les dependències de Mossos, Policies, o Jutjats de guàrdia.

5.- CÒPIA SEMPRE A MAREA BLANCA.

Al correu creat exprés per recollir aquestes demandes denunciesmareablancacatalunya@gmail.com

6.- QUÈ FAREM A LA  MAREA BLANCA DE CATALUNYA  ?

Estudiarem cada un dels casos que remeteu i farem una avaluació de cada circumstancia i cada cas i els classificarem segons viabilitat. Sempre amb absoluta privacitat

Si per les característiques veiem possibilitats d’usar el cas per una/es reclamació a instàncies diverses ( Inclosa en el seu cas la Fiscalia), ABANS ens posarem en contacte amb cada persona remitent per comunicar-li i cercarem la seva autorització per a procedir si s’escau  .

No se’ns escapa que la pretensió que tindria de més resposta mediàtica, social i política fora la implicació de la Fiscalia a partir d’un quants casos concrets  d’especial força

Comiat: Sabem de la feinada i de les dificultats que ens estem plantejant. Però la situació és tan greu i tan excepcional que paga la pena intentar tot allò que estigui a les nostres mans. Només es perden les lluites que nomes donant, i a la Marea Blanca de Catalunya  tenim experiència que “Quan es lluita es corre el risc de GUANYAR”

Agost 2021

Aquí tenim el primer model de full :

FULL DE RECLAMACIÓ I DENÚNCIA DE DES/ATENCIÓ SANITÀRIA

Don/ña……………………………………………………………………………………………………………………………..

con D.N.I. / NIE/ PASAPORTE numero……………………..  mayor de edad, y      con domicilio en ………………………………………………………………………………………………………………………………………..    

por la presente  DENUNCIO :

Que con fecha ….…de …………….…. de… …………. , me personé /demandé asistencia en el Centro/ Servicio Médico de……………..,  por tener las siguientes dolencias o síntomas :

Aquí describiremos el caso y de los hechos , por ejemplo Dolor en abdomen de varios días de evolución….,siendo atendido por los servicios administrativos donde se le indica que no pueden asistirle porque no hay personal sanitario a su servicio

La Respuesta. Tras una/ esta respuesta, acudo a ……

Finalmente, si no me asisten, marcho a domicilio/ o acudo a urgencias del Hospital de … Me indican que mi asistencia no es prioritaria y/o ya me avisaran desde mi CAP.

…Que unos días después, aparecen los siguientes síntomas: Explicar… y que han tenido las siguientes consecuencias…. Explicar..

Se adjunta :

Aquí adjuntaremos  los informes que se han entregado a esta parte y donde consta su número de historia clínica. Ponerlo, si no con el DNI vale.

Por todo ello, paso a interponer la presente reclamación/ denuncia ante la Administración sanitaria, acogiéndome al derecho de petición desarrollado en la Ley Orgánica 4/2001, solicitando se dé el curso correspondiente, y se me informe de los trámites que se hagan para la averiguación de los hechos que se denuncian en el presente escrito.

En   ……………….. a .. de ………………….. de……

Firmado:

Nombre y Apellidos 

DNI.-

DESTINATARIO 

Departament SALUT GENERALITAT/ INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT/ CatSalut

Centro, Servicio, Hospital, o Instituto

Aquest mnodel el podeu descarregar aqui   http://www.mareablanca.cat/download/denuncia/

Disposem d’un altre model  que podeu descarregar aqui  http://www.mareablanca.cat/download/reclamacio/ 

Facebooktwitter

One thought on “GUIA D’ACTUACIÓ PER CASOS DE NEGACIÓ D’ ASSISTÈNCIA O UNA ATENCIÓ DENUNCIABLE

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *