La Coordinadora de Moviments Socials i Sindicals de Catalunya tambe pel 25% per a l’atencio primaria

Facebooktwitter

Exigeix amb la Carta reivindicativa participar des de la societat civil en I’elaboració deis pressupostos de la Generalitat en tramitació, incorporant les propostes incloses en  el document “PER UNS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALlTAT PARTICIPATIUS QUE GARANTEIXIN ELS DRETS SOCIALS I LABORALS”

Alhora demana als grups parlamentaris  que promoguim resolucions o mocions parlamentaries  recollides en el document “PROPOSTES DE MOCIONS l/O RESOLUCIONS”

La Coordinadora de Moviments Socials i Sindicals de Catalunya formada per l’Aliança  de Marees i Moviments Socials, ASJUBI40, Assemblea Diversitat Funcional, ATIAC Catalunya, CATACCTS, CO.BAS, Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania, Confederació General del Treball, Coordinadora dlAssemblees de Treballadors/es a Atur de Catalunya, Coordinadora Residencies 5+1,, Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), Marea Básica, Marea Blanca de Catalunya, Marea Pensionista de Catalunya -COESPE, PAICAM Plataforma d’Afectades per IIICAM i IIINSS, Plataforma per la Pau, contra les guerres, OTAN NO de Catalunya, Plataforma Servei dlAtenció Domiciliaria, Sindicat de Llogaters de Catalunya, Solidaritat Obrera, Unitat Pensionista. Cat-Unidad COESPE han demanat dialogar amb els grups parlamentaris per presentar les aportacions i esmenes al projecte de pressupostos que el govern de la Generalitat presenti, amb I’objectiu de millorar-Io i que reculli les reivindicacions contingudes al document registrat,i demanen una reunió amb una delegació de la Coordinadora de Moviments Socials i
Sindicals en el termini més breu possible.

A) PER UNS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALlTAT PARTICIPATIUS QUE GARANTEIXIN ELS DRETS SOCIALS I LABORALS

1.- PER UNA SALUT PÚBLICA UNIVERSAL, SOLIDARIA, INTEGRAL I DE QUALlTAT:
Per superar la brutalitat de les lIistes d’espera, la retallada de serveis d’assistencia, les condicions d’escassetat i precarietat de I@s treballadores/es del sector sanitari o el desmantellament metodic de l’Atenció Primaria resulten insuportables. Així mateix el desenvolupament sostingut, a nivell estatal i autonomic, de polítiques neoliberals parasiten els ja escassos recursos públics sota el sofisma de “col·laboració público-privada”, mercantilitzen tot i justifiquen I’esclat d’una protesta social que pren impuls. Per tot aixo proposem les següents mesures en els pressupostos de la Generalitat en tramitació:

– Davant el greu deteriorament en personal i recursos de l’ Atenció Primaria incrementar al 25% de la
inversi6 global per a AP, tal com recomana l’ OMS i realitzar les contractacions necessaries, dignes i
estables, que permetin a aquests equips assistencials realitzar les tasques del seu caracter primarista í
comunitario Amb visites presencials.

– Dignificar i donar estabilitat a l’ ocupació del personal sanitari mitjancant tota la contractació necessaria
amb ocupació indefinida i acabant amb la precarietat, respectant els seus drets acumulats, del personal
sanitari interí. Recuperar la suficiencia de plantilles de personal en la salut pública, l’ ocupació indefinida les seves condicions laborals anteriors a 2010.

– Blindar els serveis públics en salut i revertir a públic el que s’ha externalitzat. Assignar partides per a
auditories ciutadanes, inspeccions de tot nivell, inversions de rescat i procediments de desprivatització.

2- PER UNA EDUCACIÓ PÚBLICA I DE QUALlTAT
En defensa d’ una Educació pública i de qualitat, revertir les privatitzacions, i assegurar el caracter estable i digne de les plantilles en els centres escolars i de la Universitat. No a I’abús de la interinitat, ja.

Augment del pressupost d’ educació tal com marca la LEC al 6% del PIB, que permeti avan~ar cap a una
única xarxa pública i totalment gratu’ita. Desenvolupar el decret d’ inclusiva. Incrementar el personal per retornar l’ horari lectiu del professorat d’ abans de les retallades i per garantir la disminució de les ratios de forma estructural.  Reconvertir els 1/3 de jornada a 1/2 del personal substitut i combatre alixí la precarietat.

Assegurar una plaça pública i gratuíta a tota la infancia de O a 3 anys. Avançar cap a la plena gratuitat de les universitats públiques, i en formació professional garantir una plaça pública per a tot l’ alumnat, així com la seva gratuita.

3.- EN DEFENSA DElS DRETS DE LES PERSONES VULNERABLES: ACTUALITZACIÓ DE L’IRSC JA!!

1.1.- L’lndicador de Renda de Suficiencia de Ciutadania (IRSe) que s’utilitza per al calcul i accés a les
prestacions socials com la Renda Garantida de Ciutadania, beques menjador i altres ajuts socials esta
congelat des de gener de 2010 incomplint la legislació. Exigim I’actualització de I’IRSC en els pressupostos de la Generalitat en els termes de la moció aprovada el 6 de febrer de 2020, i en I’immediat el compliment amb caracter retroactiu des de 1’1 gener 2021 i 2022 de la disposició addicional 17 deis pressupostos de 2020 i 2022, que estableix aplicar I’augment de I’IPREM (5% el 2021 i el 2,5% el 2022).

1.2.- Per una implementació de la Renda Garantida de Ciutadania sense trampes ni restriccions.

4.- PER UNA ATENCIÓ DE QUALITAT A LA GENT GRAN I AMB DIVERSITAT FUNCIONAL EN RESIDENCIES PÚBLIQUES
Pla per a la construcció de noves residencies de caracter públic i de qualitat per a la gent gran i amb diversitat funcional. Revertir la privatització de centres de titularitat pública. Modificació de la cartera de serveis de 2010. Ratio mínima d’ un lIoc de gericultor per cada quatre persones en els torns de matí i tarda, i un per rcada deu en el torn de nito Servei medie id’ infermeria les 24 hores. Atenció medica a carrec de la sanitat pública. Contractació estable i digna del personal de residencies.

5.- GARANTIR L’ ATENCIÓ DOMICILIARIA
Gestió pública deis Serveis d’ Atenció Domiciliaria a tot Catalunya amb condicions dignes per a treballadors i usuaris, mitjancant la corresponent dotació pressupostaria.

6.- MESURES PER LA PLENA OCUPACIÓ DIGNE

– Dotar els recursos pressupostaris suficients que permeti aplicar la setmana laboral de 30 hores, sense
disminució de salaris, en el marc de l’ administració i empreses públiques de la Generalitat, així com de les
seves contractes. Efectuar les contraetacions necessaries en condicions dignes i estables.

– Acabar amb I’abús de la temporalitat i la interinitat en les administracions públiques (AP) i per I’ocupació fixa de tots els treballadors/es públics.

7.- DRET A L’ ACCÉS A UN HABITATGE DIGNE I ALS SUBMINISTRAMENTS BÁSICS

– Dotar de pressupost les partides per a polítiques d’ habitatge i drets socials fins al 3% del PIB autonomic.

– Inversíó per crear un parc d’ habítatge públíc de IIoguer que garanteíxí l’ accés a un habítatge digne de la ciutadania, equiparable a la deis estats i pa”isos més avan~ats en la materia. Incrementar el parc d’habítatge social a Catalunya fins a assolir el 15% d’habitatge social el 2025 tal com estableix I’article 73 de la Llei del dret a I’habitatge a Catalunya.

– Dotar de recursos suficients a la creació d’ empreses públiques a Catalunya que garanteixin l’ accés de la
ciutadania als subministraments basics d’ energia i aigua amb preus assequibles, no determínats per l’
especulació i l’ abús, especialment de la població més vulnerable.

8.- DEFENSA PLENA MOBILlTAT DE LES PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
Acabar, en el termini d’l any, amb les barreres arquitectoniques a tots els centres publics, transports entres, establiments públics (bars restaurants, sales de concerts, teatres, etc.), qué permeti el seu  ús sense obstacles, a totes les persones amb mobilitat reduida.

9.- PER GARANTIR lES AVAULACIONS DE l’lCAM AMB CRITERIS ESTRíCTAMENT MEDICS

– Exigim la derogació del conveni que vincula I’INSS amb I’ICAM (SGAM)
– Exigim a I’ICAM que respecti i prioritzi les decisions, conclusions i diagnostics dels col·legiats de la sanitat pública.

10.- RECUPERACIÓ DE l’ ATENCIÓ PRESENCIAL EN ELS SERVEIS PÚBLlCS
Recuperar la presencialitat, existent abans de la pa ndemia, en les relacions entre ciutadans i Administracions Públiques, per garantir la igualtat en I’accés als serveis públics sense cap obligació de sol·licitar cita previa digital ni telefonica.

11.- NECESSITAT DE RECUPERAR LA BANCA PÚBLICA A CATALUNYA
Dotar de recursos necessaris per a la transformació de I’ICF (Institut Catala de Finances) a Catalunya, com a entitat financera pública, en una autentica i solida banca pública d’inversió i desenvolupament, que pugui finançar de forma directa empreses privades o cooperatives i autonoms, sense haver de recórrer
majoritariament a la intermediació de la banca privada i que pugui respondre als reptes que sota
responsabilitat social i ecologica té en aquests moments Catalunya .

12.- PER LA IGUALTAT REAL ENTRE DONES I HOMES
L’única manera de créixer en igualtat és educant-hi, no pot ser opcional. La formació i sensibilització ha de ser present en tots els espais formatius: des de la infancia fins als plans d’ igualtat de les empreses. No podemconformar-nos amb I’increment de plans d’igualtat, si any rere any no se’n garanteix I’eficacia real.

B) PROPOSTES DE MOCIONS I/0 RESOLUCIONS

1.- PER LA REVALORITZACIÓ DELS SALARIS AMB L’ IPC REAL. PER LA  PLENA OCUPACIÓ DIGNA I ESTABLE

1.1.-lncrement dels salaris amb l’ IPC real. No al “pacte de rendes” explicito o de “facto”.

1.2.- Per la plena ocupació digna i estable: Per la reducció de la setmana laboral a 30 hores sense reducció
del salari, per la plena derogació de les reformes laborals de 2010 i 2012, i de tota la legisla ció laboral que ha retallat drets laborals i fomentat la precarietat laboral.

2.- EN DEFENSA DE LES PENSIONS PÚBLlQUES, PER LA SEVA REVALORITZACIÓ AMB L’ IPC REAL

2.1.- Per unes pensions públiques dignes, no a la privatització de les pensions. Derogació de les reformes de les pensions de 2011, 2013 i 2021, així com la Llei de promoció deis Plans Privats d’Ocupació aprovada
enguany. Per la recuperació de l’ edat de jubilació als 65 anys. Pensió mínima igual al Salari mínim
interprofessional, ajustant aquest al 60% del salari mitja, com obliga la Carta Social Europea. Eliminació de la bretxa de genere en les pensions.

2.2.-lncrement de les pensions amb l’ IPC real.

2.3.- Cap reducció per a les jubilacions anticipades de persones que hagin cotitzat més de 40 anys.

3.- PER UNA LLEI D’HABITATGE D’AMBIT ESTATAL QUE GARANTEIXI EL DRET A L’ACCÉS A UN HABITATGE DIGNE
Pie suport a les esmenes presentades per la iniciativa estatal deis moviments socials a la lIei de l’ habitatge en tramitació al Congrés de Diputats, esmenes que garanteixen el dret a un habitatge digne, sense desnonaments injustos, amb regulació justa deis lIoguers i amb un parc d’ habitatge públic a l’ alçada de les necessitats sociaIs.

4.- PEL DRET ALS SUBMINISTRAMENTS BASICS D’ ENERGIA I AIGUA A UN PREU JUST

Per la nacionalització del sector energetic en I’ ambit estatal, amb control social, per assegurar un preu just i accessible. Pel dret als subministraments basics dI energia i aigua, no determinats per I’ especulació, I’abús,i els conflictes bel-lics, especialment a les famílies i persones vulnerables.

5.- NO A L’INCREMENT DE LA DESPESA MILITAR EN ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT ESPANYOL

No a I’increment de la despesa militar en els pressupostos generals de I’estat espanyol que retalla la despesa social. Per la seva reducció, no a la guerra promoguda per les empreses militars i la codicia deis financers.

6.- EN DEFENSA DE LA LLlBERTAT D’EXPRESSIÓ I MANIFESTACIÓ

No a la repressió dels moviments socials i sindicals. Derogació de la lIei mordassa.

7.- PAPERS PER A TOTES LES PERSONES MIGRANTS SENSE DISCRIMINACIONS POLíTIQUES ENTRE
NACIONALlTATS, QUE PERMETI EL SEU ACCÉS A UNA OCUPACIÓ ESTABLE I DIGNA.

Regularització de les persones migrants. Tancament deis centres d’internament per a estrangers (CIEs). Derogació de la lIei d’estrangeria.

S’han adherit Aliança contra la pobresa energética, Colectivo Ecuatoriano Somos Revolución Ciudadana en Catalunya, Colectivo laioflutas Barcelona, Comissió Republicana de Catalunya, Ecologistes en Acció de Catalunya, Observatori DESC, Proces Constituent, Som Rebel·lió Ciutadana d’Equador a Catalunya, SuperVIHvents, UNIN MAS I.P.S.P. de Bolívia a Catalunya, Xarxa Socialisme 21

Facebooktwitter

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *