La Salut ès el que importa : el CAPS i el model sanitari de Catalunya

Facebooktwitter

El Centre d’Anàlisi  i Programes Sanitaris s’adhereix   a les mobilitzacions del proper 30 de juny en els centres sanitaris per la denuncia, defensa i  millora urgent de l’Atenció Primària i Comunitària davant del seu  creixent deteriorament

La participació ciutadana, junt a la dels professionals de la salut, és un dret i un instrument imprescindible per millorar la transparència, qualitat, eficiència i governança del sistema de salut

El Centre d’Anàlisi  i Programes Sanitaris fa seu el document, fruit d’un ampli debat durant mesos, en la prepandèmia, d’un grup de professionals de la salut (metgesses, infermeres, psicòlegs, epidemiòlegs, economistes i gestors) sobre “Propostes de millora del nostre Sistema Públic de Salut”
Sobre aquestes propostes i el necessari i urgent canvi de paradigma, de valors i prioritats del Sistema Públic de Salut diem: “La salut es el que importa” i hi seguim treballant.
Es per això que ens adherim a la Marea Blanca de Catalunya que en front el creixent deteriorament de l’Atenció Primària i Comunitària inicia una nova campanya per la denuncia, defensa i  millora urgent de la mateixa. Ens adherim a les mobilitzacions del proper 30 de juny en els centres sanitaris i mes concretament el CAPS ens proposem defensar els següents punts:
Millores urgents en Atenció Primària
Que li demananem al nou govern de Salut de la Generalitat: quatre mesures  de manera urgent per fer front a les demandes de salut de la ciutadania i dels professionals, per fer front al deteriorament de l’Atenció Primària:
1.Obertura dels Centres de Primària tancats. Caldrà llistat i calendari
2.Calen criteris clars i clínics en les visites no presencials
En front de la situació actual de lAtenció Primària també en el tipus de visita al pacient per part dels professionals, que ha creat fort descontent en la ciutadania, shan destablir uns criteris clars i clínicament ètics sobre visita presencial i no presencial (e.mail, telèfon, vídeo conferencia, etc). Aquests criteris generals haurien de ser explicats i pactats en un model concret  escollit entre el pacient i els seus professionals de referencia. Evidentment la visita presencial ha de contar amb les mesures de seguretat epidemiològiques necessàries.
Visita presencial, com a mínim sempre en aquelles visites que es requereixi lexplicació i exploració del pacient, en situacions dangoixa, en processos que requereixin explicacions per part del professional i en aquells pacients que els hi es difícil la utilització dels mitjans no presencials
Visita no presencial. Pot ser un bon instrument, en aquells pacients que ho acceptin i que utilitzin els mitjans adients, per visites de seguiment de processos, sobre tot crònics, seguiment de medicacions, resultats de analítiques o proves diagnòstiques normals, preguntes o dubtes ocasionals que no comportin presencia, etc
Tots els criteris han de ser ètics, que assegurin laccessibilitat (no urgent en 48 hores) i la longitudinalitat  dels processos, vol dir se atès per lequip de primària (metgessa o infermera) de referencia de cada pacient, no per professionals diferents del CAP o específics (cronicitat, domicilis, complexitat, etc) només els equips específics daltres especialistes seran demanats si es precís per lequip de referencia (PADES pot ser un exemple)
3.Reforç urgent de personal, Caldrà decidir tipus de personal, pla i calendari
4.Constitució de les Comissions de participació en centres de Primària. Objectiu del Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) pendent d’aplicar, que es podria estendre a tot Catalunya. El document de Criteris deia això: LÒrgan Tècnic dAtenció Primària (AP) del CSB, va acordar al mes dabril de 2016 la creació dun grup de treball per concretar uns criteris i unes recomanacions de participació ciutadana i professionals en centres dAP. (La Comissió permanent del CSB ho va aprovar)
Introducció:
Participar és formar part, prendre part, duna tasca o responsabilitat comuna. Són aquelles accions individuals o col·lectives fetes per la ciutadania en les polítiques o activitats públiques.
La participació ciutadana, junt a la dels professionals de la salut, és un dret i un instrument imprescindible per millorar la transparència, qualitat, eficiència i governança del sistema de salut. Caldrà voluntat política de ladministració, implicació i empoderament de ciutadans i professionals, així com aprenentatge i formació en aquest procés
En aquest resum formulem una sèrie de criteris mínims i recomanacions a tenir en compte, per a la participació ciutadana col·lectiva en centres dAtenció Primària a la ciutat de Barcelona.
Es configuraria aquesta participació en Comissions de Participació dAP.
Serien de creació voluntària, del centre on hi hagi demanda i teixit associatiu actiu, com a ciutadans organitzats en representació col·lectiva.
Una comissió per ABS o CAP segons la funcionalitat assistencial de cadascun.
Revertiria al Consell de Salut corresponent.
Objectius:  
Co-producció de polítiques de salut.
Participació en Programes i accions comunitàries.
Millorar els resultats  i la gestió dels centres de salut, incorporant el diàleg amb la ciutadania
Funcions:
Seguiment de lavaluació de la gestió del centre.
Participació en la definició i seguiment del pla de qualitat de centre i dels resultats amb propostes de necessitats i de  millora.
Participació en la definició i seguiment del pla comunitari.
Participació en la definició i seguiments de projectes i plans dacció del centre.
Seguiment de drets i deures.
Treballar per la coresponsabilitat, qualitat, seguretat i sostenibilitat del centre.
Participació en la definició i seguiment de la implantació dels objectius de salut al territori (Pla de salut i PAM/PAD).
Informació i seguiment del Contracte  Programa amb el CatSalut.
Informació, anàlisi i propostes de millora sobre queixes i reclamacions.
Proposta de composició:
Direcció del Centre.
Professionals del centre (metgesses, infermeres, administratius, treballadores socials, altres).
Representant de qualitat i seguretat o del comitè dètica del centre.
Tècnic/ representant  del districte municipal.
Representació ciutadana del territori (associacions de veïns, plataformes de salut), seran candidatures acreditades presentades al Consell de Salut.
Representants dels pacients experts o daltres grups de pacients crònics del centre.
Representants dels grups de famílies cuidadores.
Representants dels usuaris del centre (a concretar el sistema delecció).
Es recomana no més de 15 persones.
Facebooktwitter

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *