LES PRIORITATS DE MAREA BLANCA DE CATALUNYA PER A LA PROPERA LEGISLATURA

Facebooktwitter

El sistema sanitari català ha demostrat que té greus problemes per respondre adequadament a les necessitats de salut de la població i per aconseguir un òptim rendiment social dels recursos que hi dediquem.

Aquest fet té a veure amb la forta mercantilització a través de la col·laboració (més aviat parasitació) público-privada en les seves diverses formes (Consorcis, fundacions del sistema SISCAT…).

Les directrius de les elits econòmiques i polítiques de la Unió Europea per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social, s’enfoquen a un major finançament públic per a empreses privades mitjançant els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) que afavoriran projectes especulatius i inversions que buscaran més la consecució de beneficis privats que no pas l’interès general.

Per millorar la salut de la ciutadania i combatre la mercantilització del sistema, Marea Blanca de Catalunya defensa un SERVEI NACIONAL DE SALUT amb cobertura universal, de provisió pública, equitatiu i primarista tal com s’exposa en el Manifest pel dret a decidir també la nostra salut i el sistema sanitari a Catalunya. La pandèmia de COVID-19 exigeix així mateix disposar de recursos extraordinaris a curt termini. Per caminar cap aquest objectiu, de cara a la propera legislatura a Catalunya marquem les següents prioritats, competència del govern de la Generalitat:

1. Actuar sobre la pobresa garantint rendes de suficiència (RGC, RMI, RBU) amb gestió àgil i efectiva. Considerar la pobresa i l’empobriment de les persones com a determinant social de malaltia. Prou desnonaments, habitatge i energia per a tothom.

2. Desplegament de la Llei d’Universalització de la Sanitat Catalana, pendent del Reglament que encara no s’ha implementat, per garantir l’accés universal a la sanitat.

3. Potenciar els serveis de salut pública de base territorial, amb dotació de personal i pressupostària que promoguin polítiques contra les desigualtats socials en salut. Desenvolupament de l’Agència Catalana de Salut Pública.

4. Implantar formes de participació ciutadana a nivell de Centres d’Atenció Primària (Consells de Salut), districte o ciutat que participin en la detecció de necessitats, establiment d’objectius i priorització de les intervencions i facin de lligam amb la comunitat. Els acords dels consells han de tenir caràcter vinculant. per a revertir la deriva autoritària i antidemocràtica de les institucions i desenvolupar els mecanismes efectius de participació real.

5 Garantir els drets de les persones, sense discriminacions culturals, geogràfiques, o per condició de persona migrant. Accés equitatiu al dret a l’eutanàsia. Atenció especial els drets sexuals i reproductius de les dones. Avortament en tots els centres públics i rescissió de conveni amb les entitats que no respectin aquests drets. No a la mercantilització del cos de les dones.

6. Garantir la provisió pública de cures de qualitat a les persones en funció de les seves necessitats i al lloc on viuen. Pla conjunt de Generalitat i Ajuntaments per remunicipalitzar el Servei d’Atenció a Domicili (SAD) i establir formes de coordinació amb l’Atenció Primària de Salut, amb la participació de residents i familiars.

7. Augment de la inversió pública en salut (actualment un 5,3% del PIB a Catalunya) al nivell de la mitjana europea (7 % del PIB). L’augment pressupostari ha d’anar destinat a centres i serveis públics (ICS i altres organismes públics), gestionats amb criteris no mercantils, i a activitats d’alt valor en salut, que tinguin un bon balanç risc/benefici i no medicalitzadores.

8. Reforçar l’Atenció Primària de Salut amb orientació comunitària, amb un 25% del pressupost total de Salut. Recuperar l’accessibilitat, la presencialitat i la longitudinalitat de l’atenció.

9. Ampliar la provisió pública de serveis: Blindatge dels actuals serveis de provisió pública, cap nou contracte amb empreses privades. Revisió anual de la finalització dels concerts amb empreses privades i traspàs progressiu a empreses públiques. Treure del SISCAT les empreses amb ànim de lucre, reobertura dels llits hospitalaris públics. No a l’atenció privada en centres públics, separació efectiva de les xarxes pública i privada, Incompatibilitat d’exercici professional a les dues xarxes. Fora entitats privades dels òrgans de gestió públics. Fora empresaris, grups econòmics i lobbies dels consells de direcció dels centres públics.

10. No més inversió en hospitals. Pla d’optimització dels actuals hospitals públics, reordenació del terciarisme (servies altament especialitzats o que necessiten molta tecnologia, com és el cas dels trasplantaments).

11. Redefinició del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i del 061. Traspàs a l’Atenció Primària de funcions que actualment fa i que no li corresponen (atenció emocional, per exemple) No renovació del contracte amb Ferrovial per al 061 que finalitza al 2022 i contractació directa dels treballadors per part del SEM. Contractació directa del personal que treballa en el transport sanitari. 12. Treure recursos sanitaris de serveis o actuacions sanitàries innecessàries i que fomenten la medicalització i les actuacions nocives i innecessàries. Que aquests recursos es dediquin a actuacions sanitàries útils.

13. Creació d’una agència pública d’avaluació de tecnologies, productes i serveis, que ha d’informar abans d’una nova incorporació o finançament públic. Revisar la cartera de serveis i productes farmacèutics.

14. Renovar els càrrecs directius dels organismes públics, nomenament de professionals de reconeguda solvència, que no tinguin conflictes d’interès amb empreses privades i amb un clar compromís amb el servei públic i el bé comú.

15. Millora de les condicions laborals dels treballadors i treballadores sanitaris de la xarxa pública i concertada: homologació de sous, prou contractes precaris, conveni laboral únic…. Equiparació retributiva dels professionals del SISCAT amb els de l’Institut Català de la Salut. Equiparació del personal del transport sanitari concertat amb els del SEM.

Garantir mesures de protecció a professional sanitari i de suport contra la COVID-19

16. Augment de plantilles de professionals: Pla per recuperar els que treballen fora del país, fixar a les plantilles les/els especialistes que acaben la formació cada any, tant en Medicina com en Infermeria.

17. Cap diner públic per a turisme sanitari (Sant Joan de Déu, Clínic…). Que cap hospital del SISCAT pugui fer negocis d’aquest tipus i s’excloguin del SISCAT els centres que ho facin.

18. Intervenció pública de centres privats en cas de necessitats derivades de la pandèmia de COVID-19 amb pagaments equivalents al cost dels serveis públics.

19. Auditoria pública de la gestió de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i dels diners públics que estan sent desviats a entitats privades aprofitant la pandèmia.

20. Derogació de les lleis que permeten la mercantilització i la privatització de la sanitat.

Barcelona, febrer 2021

Facebooktwitter

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *