#PerUnaAtencióPrimàriaForta aprovada a Polinyà

Facebooktwitter

Des de la Marea Blanca de Catalunya de Catalunya volem felicitar la tasca de la Plataforma en defensa de la sanitat pública de Polinyà que com moltes altres entitas de caracter localdefense al territori i als barris els principis d’un sistema primarista per al nostre servei nacional de salut i que es garanteixi l’atenció presencial sense abandonar a la comunitat.

La mocio  per una atenció primària fortaimpulsada  per la Plataforma en defensa de la sanitat pública de Polinyà  va ser presentada al ple  pel grup muncipal Polinya En Comu Podem i es va adherir el grup municipal socialista .A la votació final  es va aprobar la moció malgrat l’abstenció de la resta de regidors de ERC  i PDECAT.

Aquí teniu la moció:

CERTIFICAT 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

1731/2020 El ple  

Bernat Calvo Català, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN, CERTIFICO: 

Que en la sessió celebrada el 30 / de setembre / 2020 s’adoptà l’acord següent:  Moció per una atenció primària forta. Expedient 1731/2020 

Atès que la ciutadania estem esgotats de patir les deficiències de l’atenció primària de salut, que s’han vist agreujades per l’actual pandèmia. Els problemes ja crònics d’escàs pressupost, falta de personal i equipaments obsolets s’ha afegit la sobrecàrrega que suposa l’atenció de malats de COVID, l’estudi i seguiment de contactes i l’atenció a persones que viuen en residències. Els i les professionals estan assumint una càrrega insuportable, més quan molts han estat malalts o en situació de quarantena o senzillament esfondrats. 

Atès que hem vist com les mesures de seguretat instaurades en els CAP en els moments més durs, com la pràctica desaparició de la visita presencial, o mesures organitzatives com les agendes per tasques sense respectar la figura del o la professional referent, l’escassa atenció a persones amb problemes crònics o aguts no COVID, amb retard d’alt risc, s’estan perllongant en el temps i no hi ha indicis que es puguin recuperar a curt termini. Com conseqüència, queden moltes necessitats de salut sense resoldre, o es resolen tard i malament, i hem de fer cues vergonyoses a la 

porta dels CAP per intentar que ens visitin.  

Atès que recentment, la Conselleria de Salut ha presentat un “Pla d’enfortiment de l’atenció primària” segons el qual dedicarà uns 300 milions d’euros en millores tecnològiques, i en augment de personal d’aquí fins el 2022 .Donaríem la benvinguda a aquest pla si no fos perquè és del tot insuficient, no recupera ni de lluny les retallades del 2011: 350 milions anuals, i 3.000 professionals menys. Se segueixen ajornant respostes que són urgents. 

Atès que reclamem un enfortiment real i immediat de l’atenció primària, que ha de passar per garantir els elements que la fan més efectiva en la millora de la nostra salut: l’accessibilitat per a tothom, la relació continuada al llarg del temps amb el o la professional, l’abordatge integral de les necessitats i la coordinació de tots els serveis i atencions que rebem.  

Per això el Ple municipal de Polinyà acorda els següents acords: 

Primer.- Exigir l’obertura dels CAP i consultoris que s’han tancat total o parcialment durant la pandèmia. 

Segon.- Habilitació d’espais i circuits segurs per evitar contagis i mesures de protecció per a tot el personal dels caps i pacients.  

Tercer.- La recuperació de la visita presencial, deixant la consulta telemàtica o telefònica només per aquelles qüestions que es poden resoldre per aquesta via.  

Quart.- La visita per el/la professional de medicina o infermeria referent. 

Cinquè.- Participació ciutadana activa en el funcionament i la gestió de cada CAP.  

Sisè.- Recuperació dels/les metges/ses, infermers/es i administratius/es  perduts amb les retallades dels anys 2011-2014.  

Setè.- Priorització de la despesa sanitària per a l’atenció primària. Dotació econòmica que arribi al 25% del pressupost de Salut, tal com recomana l’OMS.  

Vuitè.- Denuncien la demolició programada i sostinguda de l’atenció primària i les polítiques privatitzadores, per la nostra salut, volem una sanitat pública, universal, equitativa i de qualitat amb una atenció primària forta de veritat.  

Novè.- Enviar aquest acord a la Conselleria de CatSalut, Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, Federació AAVV i Associació de Municipis de Catalunya, Marea Blanca de Catalunya, CAP del nostre municipi, Sindicats, Plataforma Sanitat Pública del Baix Vallès i Fundació Sanitària de Mollet.  

Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Polinyà / Marea Blanca de Catalunya. 

I perquè així hi consti als efectes de l’expedient, emeto el present certificat per ordre i amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l’excepció prevista en l’article 206 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s’expedeix la present. 

Facebooktwitter

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *