Protecció de dades

D’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, informem que les dades personals recollides aquí seran incorporades a un fitxer titularitat de l’Associació de Veïns de Sant Andreu amb CIF G62180864. El fitxer està inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Mitjançant l’enviament del formulari existent en aquesta pàgina web, el/la remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses en el mateix. Ens comprometem a l’ús responsable i confidencial de les dades, garantint que les dades de les/els usuaris es tractaran d’acord amb les exigències legals. En cap cas les dades facilitades seran objecte de venda ni cessió a tercers. Podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts en aquesta Llei a través de correu electrònic, adjuntant fotocòpia del seu DNI/Passaport, en la següent adreça: mareablancacatalunya@gmail.com