TORDERA CONTRA LA #LLEICOMIN

Facebooktwitter

Avui mateix ens ha arribat al nostre correu la certificació de l’acord del Ple de  l’Ajuntament de Tordera sobre la següent moció:

 

“Que el Ple Municipal de l’Ajuntament de Tordera, en sessió tinguda en data 31 d’agost de 2017, va prendre, entre altres i a reserva dels termes definitius que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent, el següent acord:

9.-(PRP2017/302). Moció que presenta el Grup Municipal SOM TORDERA-ENTESA sobre l’avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públic a través del Servei Català de la Salut.

Exposició de Motius

Atès que l’Avantprojecte de Llei de fórmules de gestió de l’assistència sanitària amb càrrec a
fons públic a través del Servei Català de la Salut és una proposta normativa adreçada al
Parlament de Catalunya per modificar les lleis que han determinat el nostre model sanitari mixt
(públic-privat) i que aprofita la transposició de dues directives europees sobre concertació i
cooperació de serveis sanitaris per canviar l’ordenació sanitària de Catalunya i crear encara més
confusió i menys transparència de la que hi ha sobre el nostre model sanitari,

Atès que l’esborrany de l’avantprojecte ha estat presentat en data 6 de març d’enguany pel
Departament de Salut amb el suport de les diverses entitats vinculades amb els interessos de
les elits sanitàries i patronals per tal d’augmentar la mercantilització del sistema sanitari i fer de
la nostra salut un negoci privat,

Atès que l’acord del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya del dia 20 de juny
d’enguany consisteix a iniciar els tràmits parlamentaris de l’avantprojecte sense informar i
sense la participació ciutadana i el consens amb els diferents moviments socials, polítics i
sindicals,

Atès que les societats mercantils es caracteritzen per la persecució del lucre i/o el repartiment
de beneficis, i que la figura d’Economia Social que es mostra a l’avantprojecte té més a veure
amb el guany empresarial que amb l’absència de lucre, la utilització d’aquestes paraules
“Economia Social” en el marc del projecte normatiu no té cabuda,

Atès que aquest avantprojecte proposa que el 40% dels encàrrecs de gestió se’n vagin a mans
privades i que espais de centres sanitaris públics (plantes d’hospitals, llits, quiròfans) puguin ser
cedits des de CatSalut a operadors mercantils, els quals podran ser emmascarats com a
empreses “d’Economia Social” quan, com hem comentat abans, aquesta figura jurídica pot ser,
com el mateix avantprojecte indica, de caràcter empresarial, com les societats anònimes,
limitades o altres,

Atès que es vol dotar de suport legal al model actual de connivència públic-privat reforçant la
vinculació d’empreses privades i parasitàries dels nostres centres sanitaris públics, en comptes
de prioritzar la sanitat pública i que tot això va en la línia contrària als plantejaments de les
plataformes, associacions ciutadanes, sindicats i altres entitats socials,

Atès que aquest avantprojecte regula que determinats serveis (rehabilitació domiciliària,
oxigenoteràpia domiciliària, hemodiàlisi domiciliària, etc.) només puguin ser prestats per
aquestes entitats, dites “d’Economia Social”,

Atès que s’impulsarà/prioritzarà el model de les empreses o entitats privades, com les
conegudes Entitats de Base Associativa (EBA) per donar cobertura als serveis d’atenció
primària, i que quedaran obligades a assimilar-se a empreses d’Economia Social, i que els
professionals sanitaris es podran fer socis i repartir-se els beneficis generats gràcies a
l’autonomia de gestió i la mercantilització del centre de salut públic. Aquest és un model
perniciós que busca la privatització de l’atenció primària a Catalunya.

Atès que aquest avantprojecte, a més de tot l’anterior, suposa la precarització de les condicions
laborals dels treballadors i treballadores, així com la falta d’equitat, el creixement de l’opacitat,
la pèrdua de qualitat i el desballestament de l’ICS com a empresa pública. També volem
remarcar que es perpetua el model mixt i alhora es pretén, normativament, legalitzar tota la
corrupció i l’opacitat que s’ha produït fins als nostres dies.

Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Demanar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya que mostrin la seva
oposició a aquest Avantprojecte.

Segon.- Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la retirada de
l’Avantprojecte de Llei de fórmules de gestió de l’assistència sanitària.

Tercer.- Un cop retirat, proposar la creació d’una Taula participativa amb els diferents agents i
moviments socials, ciutadans, polítics i sindicals de l’àmbit de la salut per definir un nou model
de gestió, provisió, propietat, serveis i treballadors/es 100% públic.

Quart.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament de
Salut, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les entitats relacionades amb la
salut, com també als mitjans de comunicació locals i a altres que es considerin convenients.

Votació: Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb 4 vots a favor, 11
abstencions i 1 vot en contra.

Vots a favor: Sr. Salvador Giralt Carrillo (ICV-PD-E), Sr. Rafael Delgado Comino (PSC-CP), Sra.
Antonia García Martínez (PSC-CP) i Sra. Mª Carmen Fernández Vidal (PSC-CP).

Abstencions: Sr. Joan Carles Garcia Cañizares (PDECat), Sr. Josep Llorens Muñoz (PDECat), Sra.
Bàrbara Vergés Miralles (PDECat), Sr. Marçal Vilajeliu Tresserras (PDECat), Sra. Sílvia Català
Mora (PDECat), Sr. Àngel Pous Barceló (PDECat), Sr. Carles Aulet Salvador (PDECat), Sr.
Francisco Javier (Xavier) Martín de Diego (PP), Sr. Xavier Pla Bancells (ERC-GdT-AM), Sr. Jordi
Romaguera Restudis (ERC-GdT-AM) i Sra. Sílvia Mateos Navarro (ERC-GdT-AM).

Vots en contra: Sr. José Carlos Villaro Gumpert (regidor no adscrit).

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau del 1r tinent d’alcalde delegat, en
virtut del decret d’Alcaldia núm. 2016/1625, de 22 de desembre de 2016.

Tordera, 1 de setembre de 2017 ”

 

La lluita contra l’avantprojecte de Comin segueix endavant per tot el territori i des d’aqui volem donar les gràcies a tota la gent que s’esmerça  en difondre , explicar i fer arribar al món polític local i a la ciutadania engeneral els perills d’aquestes noves legislacions.

Facebooktwitter

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *